Eng Schëpp dropp – Nohëllef fir d’Schüler !

D’«Schëpp drop» ass entstanen, fir de Schüler aus dem Ettelbrécker Lycée et ze erméiglechen, hier schoulesch Schwieregkeeten direkt mat engem Proff ze léisen.

Et kënnt emol vir, dass een an enger Schoulstonn en bestëmmten Thema net verstanen huet oder villäicht nach eng Fro zu eppes stelle wëll. Oft ass dës Geleeënheet awer net do, an dat aus verschiddenen Ursaachen.

Den LTEtt bidd senge Schüler eng individuell a gratis Méiglechkeet, hier Froe Proffe stellen ze kënnen an eng individuell Nohëllef ze kréien.
Sollt et net mat dëser Hëllef gedoe sinn, kann dem Schüler och nach weider duerch z.B. ubidde vun Nohëllefstonnen, weidergehollef gin.

Op Grond vun der Pandemie hu mir d’Offer elo geännert, an mir froen, dass de Schüler sech iwwer Mail bei dene betraffenen Enseignanten mellt. Duerno gëtt him iwwer Teams, iwwer Mail, iwwer Telefon oder op Rendez-Vous an engem Klassesall gehollef.

Schëpp Drop

Eng Schëpp dropp – un appui scolaire axé sur les besoins des élèves!

Un élève veut approfondir ses connaissances – un élève rencontre des difficultés?

Le LTEtt propose un cadre adapté aux besoins spécifiques de chaque élève. Sur son initiative, il pourra consulter des enseignants des différents domaines.

A cause de la pandémie, nous demandons aux élèves de contacter les ensignants en question par email. Par après les enseignants vont faire un rendez-vous avec l’élève en Teams, par email, par téléphone ou dans une salle de classe.

 

Branches Adresse Email
Allemand SCHEPP_ALLEM (at) ltett.lu
Anglais SCHEPP_ANGLA (at) ltett.lu
Biologie (Sciences naturelles) SCHEPP_BIOLO (at) ltett.lu
Chimie SCHEPP_CHIMI (at) ltett.lu
Commerce (Economie, Gestion) SCHEPP_COMM (at) ltett.lu
Communication professionnelle SCHEPP_COMPR (at) ltett.lu
Electro SCHEPP_ELETE (at) ltett.lu
Français SCHEPP_FRANC (at) ltett.lu
Informatique SCHEPP_INFO (at) ltett.lu
iPad SCHEPP_IPAD (at) ltett.lu
Mathé SCHEPP_MATHE (at) ltett.lu
Mécanique (Théorie) SCHEPP_MECAN (at) ltett.lu
Physique SCHEPP_PHYSI (at) ltett.lu
Préparatoire SCHEPP_PREPA (at) ltett.lu
Sciences sociales (Histo, Geo, Educi, …) SCHEPP_SCISO (at) ltett.lu