Hei fannt Dir de Link op eis Brochür mat der Offre scolaire vum Lycée sou wéi och weider Informatiounen zum Encadrement, dee mir eise Schülerinnen a Schülerinnen ubidden!