Comment are off

LTETT goes Fairtradeschool !

Voilà, lo hu mer et gepackt !!

De BTS huet zesumme mam Pitt Schneider an an enker Zesummenaarbecht mat eenzelne Klassen, Proffen an dem Sepas erreecht fir de LTETT zu enger „Fairtradeschool“ ginn ze loosen.

Diversen Ateliere sinn ugebuede ginn, vum Fairtradefrühstück bis hin zu Sensibiliséierungsworkshops. Villes gouf ugebueden an sou munches ass nach an der Planung.

Freet iech op eis nächst flott Aktivitéiten a bis dohinn – Fair denken, fair handlen…!

   

 

À propos de l'auteur
%d bloggers like this: